some_text

Kupiłem polecam, najlepszy hak jaki miałem w swoim samochodzie. Szybka wysyłka, bardzo dobry kontakt
- Michał
some_text

>Najlepsze haki holownicze, bardzo szybka dostawa, dobry kontakt z obsługą - > pozytywnie, chciałoby się aby było więcej takich sprzedawców
- Łukasz Grużewski
some_text

Rewelacyjna obsługa ,wysoka jakość produktu . Profesjonalne podejście do klienta jest mega zadowolony . Polecam
- Marek
some_text

Profesjonalne podejście do sprzedaży i szybka realizacja zlecenia. Dodatkowo cierpliwa obsługa, która zniosła pytania laika. Jakość haka bardzo dobra. Polecam
- Jan Nowol
some_text

U nas jak zwykle wszystko na ostatnią chwilę... Na szczęście szybka realizacja zamówienia i szybka dostawa pozwoliły kupić hak holowniczy przed wyjazdem na urlop. Polecam serdecznie! Profesjonalna firma, solidne i dobre haki holownicze.
- Ewa Baran
some_text

Super firma doradzili mi jaki hak wybrać wszystkie są atestowane, expresowy montaż i miła obsługa klienta Polecam
- Marek Kowalski

​Regulamin

​REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EUROAUTOHAK.PL

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.euroautohak.pl (dalej: „Sklep internetowy”) prowadzony jest przez firmę Jan Tomkowicz PPHU "Euro-Auto"; NIP: 8390002599; REGON: 770500114, (adres siedziby i adres do korespondencji:76-248 Dębnica Kaszubska- Słupsk, ul. Jodłowa 1a) ,numer telefonu kontaktowego: 59  722 8439 oraz 601 678408 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora)., adres poczty elektronicznej:  info@euroautohak.pl  
  2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego (za wyjątkiem pkt. 12 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców). Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa - wszelkie ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają przepisy.
  3. Definicje
   1. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
   2. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia.
   3. KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.
   4. KONTO - oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
   5. NEWSLETTER – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia, za uprzednią zgodą Usługobiorcy, automatyczne otrzymywanie treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o nowościach i Produktach w Sklepie internetowym.
   6. OFERTA – oświadczenie woli Sprzedawcy złożone Klientowi stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży Produktu zgodnie z Zamówieniem Klienta.
   7. POLITYKA PRYWATNOŚCI – dokument stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu.
   8. PRODUKT – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
   9. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.
   10. SKLEP INTERNETOWY - Sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym www.eobuwie.pl.
   11. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA -  firmę Jan Tomkowicz PPHU "Euro-Auto"; NIP: 8390002599; REGON: 770500114, (adres siedziby i adres do korespondencji:76-248 Dębnica Kaszubska- Słupsk, ul. Jodłowa 1a) ,numer telefonu kontaktowego: 59  722 8439 oraz 601 678408 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora)., adres poczty elektronicznej:  info@euroautohak.pl  
   12. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca lub zamierzająca korzystać z usługi świadczonej drogą eleketroniczną przez Usługowadcę.
   13. ZAMÓWIENIE – zaproszenie Klienta skierowane do Sprzedawcy do zawarcia umowy sprzedaży Produktu.
 2. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
  1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego usługi drogą elektroniczną polegające na:
   1. Prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym.
   2. Umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia.
   3. Umożliwieniu Usługobiorcom komentowania Produktów dostępnych na stronie Sklepu internetowego.
   4. Przesyłaniu informacji w ramach Newslettera.
 3. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
  1. Odpłatność:
   1. Świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę jest bezpłatne.
  2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
   1. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony.
   2. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.
   3. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na umożliwieniu Usługobiorcom komentowania Produktów dostępnych na stronie Sklepu internetowego zawierana jest na czas nieoznaczony.
   4. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej przesyłaniu informacji w ramach usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony.
  3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
   1. Komputer z dostępem do Internetu.
   2. Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 8.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 10 i wyższej, Google Chrome w wersji 17 i wyższej.
   3. Zalecana rozdzielczość monitora: 1024x768
   4. Włączenie w przeglądarce internetowej obsługi plików Cookies.
  4. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
  5. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
  6. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 4. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
  1. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym.
   1. W celu zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym należy wypełnić Formularz Rejestracji dostępny na stronie internetowej Sklepu internetowego.
    1. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko albo nazwa, adres, adres e-mail, numer telefonu, login oraz hasło (wymagane dane oznaczone dane oznaczone są na stronie Sklepu internetowego znakiem „*”).
   2. Następnie należy zaakceptować Regulamin. Akceptację Regulaminu należy potwierdzić poprzez odhaczenie checkboxa informującego o akceptacji Regulaminu (zawiera on także link do Regulaminu).
   3. Następnie należy kliknąć pole „Załóż nowe konto” i w tym momencie zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym.
  2. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia.
   1. Klient wybiera interesujący go Produkt poprzez kliknięcie na nazwę lub zdjęcie Produktu widoczne na stronie Sklepu internetowego.
   2. Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu internetowego, na której znajduje się opis wybranego Produktu, jego cena oraz informacja o Dostępnośći. Jeżeli Klient chce kontynuować składanie Zamówienia powinien kliknąć pole „Dodaj do koszyka”.
   3. W tym momencie zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia i Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu internetowego, na której znajduje się podsumowanie Zamówienia, tzw. koszyk oraz:
    1. Klient ma możliwość wyboru ilości Produktów.
    2. Klient ma możliwość modyfikacji Zamówienia (np. zmiana ilości lub usunięcie Produktów) lub wybrania innych Produktów – w tym celu klika pole „Kontynuuj zakupy”.
   4. Następnie należy kliknąć pole „Kasa”, po czym Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu internetowego podzielonej na dwie sekcje: dla Usługobiorców posiadających Konto i dla takich, którzy go nie posiadają.
    1. Klient, który posiada Konto podaje swój login i hasło do Konta oraz klika pole „Zaloguj” i zostaje przekierowany do pkt. 4.2.5.
    2. Klient, który nie posiada Konta ma dwie możliwości:
     1. Może utworzyć Konto i w tym celu klika pole „Załóż nowe konto”, a następnie postępuję zgodnie z procedurą tworzenia Konta opisaną w pkt. 4.1. Regulaminu. Po utworzeniu Konta Klient zostaje przekierowany do pkt. 4.2.5.
     2. Może złożyć Zamówienie bez tworzenia Konta i w tym celu klika pole „Bez logowania”, gdzie należy podać następujące dane: imię i nazwisko albo nazwa, adres, adres e-mail oraz numer telefonu (wymagane dane oznaczone są na stronie Sklepu internetowego znakiem „*”). Następnie należy zaakceptować Regulamin. Akceptację Regulaminu należy potwierdzić poprzez odhaczenie checkboxa informującego o akceptacji Regulaminu (zawiera on także link do Regulaminu). 
   5. Następnie :
    1. Klient wybiera sposób dostawy i płatności oraz jest automatycznie informowany o ich koszcie oraz o całkowitej wartości Zamówienia wraz z kosztami dostawy i płatności.i 
   6. Następnie należy kliknąć przycisk „Potwierdź”, po czym Klient zostaje poinformowany przez wyświetlenie stosownego komunikatu, że Zamówienie zostało złożone – w tym momencie zostaje złożone Zamówienie w Sklepie internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia.
  3. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na umożliwieniu Usługobiorcom komentowania Produktów dostępnych na stronie Sklepu internetowego.
   1. W celu skomentowania Produktu należy w zakładce „Napisz opinię” poniżej opisu danego Produktu podać treść komentarza, ocenę 
   2. Następnie należy kliknąć pole „Kontynyuuj” po czym zostanie wyświetlona informacja, że komentarz został przesłany do zatwierdzenia przez Usługodawcę – w tym momencie zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na umożliwieniu Usługobiorcom komentowania Produktów dostępnych na stronie Sklepu internetowego.
   3. Niezwłocznie po zatwierdzeniu przez Usługodawcę (warunkiem jest brak bezprawności dostarczonej treści) komentarz jest publikowany przy danym Produkcie. W razie braku zatwierdzenia komentarza Usługobiorca ma możliwość złożenia reklamacji zgodni z pkt. 9.2. Regulaminu.
  4. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na przesyłaniu informacji w ramach usługi Newsletter.
   1. W celu zawarcia umowy o świadczenie usługi Newsletter należy na stronie Sklepu internetowego w prawym bocznym panelu w sekcji zatytułowanej „Biuletyn” wpisać adres e-mail, na który ma być świadczona usługa Newsletter.
   2. Następnie należy kliknąć pole „Zapisz” a na podany adres e-mail zostanie przesłany link do procesu weryfikującego żądanie świadczenia usługi Newsletter. Należy kliknąć na nadesłany link i w tym momencie zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi Newsletter.
 5. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
  1. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny nie zawierają jednak kosztów dostawy i płatności, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.
  2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
  3. Zawarcie umowy sprzedaży za pomocą Formularza zamówień
   1. W celu zawarcia umowy o sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia zgodnie z pkt. 4.2.
   2. Po złożeniu Zamówienia zgodnie z pkt. 4.2. Sprzedawca niezwłocznie przesyła Klientowi na podany adres e-mail Ofertę zgodnie z Zamówieniem Klienta.
   3. Klient może przyjąć Ofertę poprzez kliknięcie na podany w wiadomości, o której mowa w pkt. 5.3.2. link potwierdzający przyjęcie Oferty, po czym Klient informowany jest przez wyświetlenie stosownego komunikatu na stronie internetowej Sklepu internetowego, że Oferta została przyjęta – w tym momencie zostaje zawarta umowa sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
    1. W przypadku gdy Oferta zgodnie z Zamówieniem Klienta określa sposób płatności inny niż płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki, to do zawarcia umowy dochodzi również w przypadku gdy Klient przystąpi do jej wykonania w czasie właściwym.
  4. Zawarcie umowy sprzedaży za pośrednictwem telefonu
   1. Zamówienie może zostać złożone również telefonicznie od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od godz. 8:00 do godz. 19:00 pod numerem telefonu (+48) 59  722 8439 oraz 601 678408 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).
   2. W odpowiedzi na Zamówienie Klienta Sprzedawca określa co najmniej istotne postanowienia umowy sprzedaży, tj. przedmiot umowy oraz cenę (Oferta).
    1. W braku oznaczenia przez Sprzedawcę w Ofercie terminu w ciągu którego oczekiwać będzie odpowiedzi Klienta, Oferta złożona w ten sposób przestaje go wiązać, gdy nie zostanie przyjęte niezwłocznie przez Klienta.
   3. Z chwilą otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia Klienta o przyjęciu Oferty zostaje zawarta umowa sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
  5. Zawarcie umowy sprzedaży za pośrednictwem poczty email
   1. Zamówienie może zostać złożone również poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres mailowy info@euroautohak.pl.
   2. W odpowiedzi na Zamówienie Klienta Sprzedawca określa co najmniej istotne postanowienia umowy sprzedaży, tj. przedmiot umowy oraz cenę (Oferta).
    1. W braku oznaczenia przez Sprzedawcę w Ofercie terminu, w którym będzie oczekiwać odpowiedzi Klienta, Oferta złożone przez Sprzedawcę przestaje go wiązać z upływem czasu, w którym mógł w zwykłym toku czynności otrzymać odpowiedź Klienta wysłaną bez nieuzasadnionego opóźnienia.
   3. Z chwilą otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia Klienta o przyjęciu Zamówienia zostaje zawarta umowa sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
  6. Każda umowa sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu, który będzie dołączany do przesyłek.
 6. SPOSOBY PŁATNOŚCI
  1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
   1. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
   2. Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy.
    1. Bank: Bank Pekao S.A. I O/Słupsk 38124037701111000040681715
    2. Numer rachunku: 38124037701111000040681715
   3. Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu Przelewy24 - możliwe sposoby płatności:
    1. Kanały płatności (szybki przelew): Inteligo, mBank, BZ WBK, BPH, ING, KB24, Plus Bank, Lukas Bank, Pekao, BGŻ, Millenium, PKO BP, MultiBank, BOŚ, Citi Handlowy, Nordea, Deutsche Bank, Fortis, Euro Bank, Raiffeisen, SGB, Alior, Bank Pocztowy, GetIn, Volkswagen Bank, Polbank, FM Bank, MeritumBank, Bank HSBC
    2. Karty płatnicze: Visa, MasterCard, Visa Electron, Maestro.
   4. Obsługę płatności elektronicznych prowadzi:
    1. Przelewy24 - Serwis Przelewy24 jest własnością firmy DialCom24 Sp. z o.o., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, tel. (61)847-52-64, fax: (61)847-08-38, WWW: www.przelewy24.pl, e-mail: serwis@przelewy24.pl. DialCom24 Sp. z o.o. działa jako Agent Płatniczy PayPro SA - Krajowej Instytucji Płatniczej wpisanej do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014.
 7. SPOSOBY DOSTAWY
  1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy Produktu:
   1. Paczka kurierska
   2. Paczka kurierska pobraniowa
  2. Klient może również zaproponować inny sposób dostawy Produktu (w takim przypadku zaleca się kontakt ze Sprzedawcą poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: info@euroautohak.pl celem uzgodnienia szczegółów).
  3. Ewentualne koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia oraz w Ofercie. Są one uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy.
  4. Termin dostawy - na czas oczekiwania przez Klienta na przesyłkę Produktu składa się czas kompletowania Produktu i czas dostawy Produktu:
   1. Czas ten należy liczyć w następujący sposób:
    1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od momentu zawarcia umowy sprzedaży zgodnie z pkt. 5. Regulaminu do chwili skompletowania i wysłania Produktów.
    2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub płatności elektroniczne - od momentu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym lub koncie rozliczeniowym Sprzedawcy do chwili skompletowania i wysłania Produktów.
   2. Czas dostawy Produktu uzależniony jest wybranego przez Klienta sposobu dostawy:
    1. Paczki kurierskie dostarczane są w ciągu 1-3 dni roboczych (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
 8. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
  1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną:
   1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną bezterminowa o charakterze ciągłym (np. prowadzenie Konta w Sklepie internetowym, Newsletter).
   2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@euroautohak.pl lub też pisemnie na adres:  ul. Jodłowa 1a, Dębnica Kaszubska, 76-248. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
   3. W wypadku Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną bezterminowej o charakterze ciągłym w przypadku, gdy Usługobiorca obiektywnie rażąco albo uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Naruszenie Regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
   4. W wypadku Usługobiorców nie będących jednocześnie konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną bezterminowej o charakterze ciągłym ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub też pisemnie na adres Usługobiorcy wskazany w ramach Konta.
  2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie w drodze porozumienia stron.
 9. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
  1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z umową:
   1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą z tytułu niezgodności Produktu z umową są określone ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
   2. Zawiadomienia o niezgodności Produktu z umową oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać w szczególności poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres mailowy info@euroautohak.pl lub pisemnie na adres Sprzedawcy (ul. Jodłowa 1a, Dębnica Kaszubska, 76-248).
   3. Gdy jest to możliwe i niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową należy go dostarczyć na adres Sprzedawcy (ul. Jodłowa 1a, Dębnica Kaszubska, 76-248).
   4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.
   5. W przypadku Produktów objętych również gwarancją Sprzedawca informuje, iż gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
  2. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Sklep internetowy oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu internetowego:
   1. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu internetowego Usługobiorca może składać w szczególności poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres mailowy info@euroautohak.pl lub też korzystając z formularza kontaktowego zamieszczonego w zakładce Kontakt na stronie Sklepu internetowego.
   2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
   3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
   4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.
 10. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  1. Usługobiorca (Klient) będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć w szczególności poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres mailowy info@euroautohak.pl lub pisemnie na adres Sprzedawcy (ul. Jodłowa 1a, Dębnica Kaszubska, 76-248).
  2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość stanowi załącznik nr. 2 do Regulaminu
  3. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
  4. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.
  5. Usługodawca (Sprzedawca) dokona zwrotu na wskazany przez konsumenta numer konta bankowego lub w inny wskazany przez konsumenta sposób.
  6. Termin 14 dniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia.
  7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
   1. świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej w pkt 10.1 oraz 10.6,
   2. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
   3. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
   4. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
   5. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
   6. dostarczania prasy,
   7. usług w zakresie gier hazardowych.
 11. INFORMACJE DODATKOWE
  1. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:
   1. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku "potwierdź zamówienie" w pkt. 4.2.7. Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez kliknięcie dyspozycji zmiany (np. „Zmień formę dostawy”).
   2. Weryfikacji lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy (Sprzedawcy) na adres info@euroautohak.pl lub też telefonicznie pod numerem telefonu (+48) 59  722 8439 oraz 601 678408.
  2. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę (Sprzedawcę) drugiej stronie treści zawieranej umowy:
   1. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu umowy oraz udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu internetowego.
   2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy sprzedaży następuje:
    1. przez wysłanie Usługobiorcy na podany adres e-mail treści zawieranej umowy sprzedaży – dotyczy jedynie Zamówień składanych poprzez Formularz zamówienia i poczty email oraz w każdym przypadku
    2. przez wydrukowanie i przekazanie Usługobiorcy specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.
    3. przez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu internetowego.
   3. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Usługobiorcy.
 12. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
  1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących jednocześnie konsumentami.
  2. W wypadku Klientów nie będących jednocześnie konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności w Formularzu zamówienia oraz faktu zawarcia umowy sprzedaży.
  3. W wypadku sposobu płatności innego niż płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient nie będący jednocześnie konsumentem zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej.
  4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
  5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący jednocześnie konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
  6. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem.
 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
  2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
  3. Rozstrzyganie sporów:
   1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądom właściwym zasadom powszechnym.
   2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą niebędącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

Załącznik nr 1 - Polityka prywatności:   link>>

Załącznik nr 2 - Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

POBIERZ WERSJE TEKSTOWA DO EDYCJI